מאמרים ופרסומים

זכויות חברי מושב מול אגודה לשיווק תוצרת חקלאית - ידונו בבית המשפט


 

היכן יתברר סכסוך בין אגודה לבין חבריה בנוגע לתשלום חובות אגודה על ידי חבריה? זו השאלה שהגיעה לפתחה של עוזרת רשם האגודות האמונה על מחלקת הבוררויות באגף לאיגוד שיתופי;

 

בין אגודת "יופי של ירקות" ממושב עין יהב (אגודה לשיווק תוצרת חקלאית) לבין מספר חברים בה, התגלע סכסוך הנוגע להחלטת האגודה להשית על חבריה תשלומים לכיסוי חובות כבדים שנצברו לה מספר שנים קודם לכן והביאו אותה לכדי משבר כלכלי חריף.

 

האגודה הגישה בקשה לרשם האגודות למנות בורר שידון במחלוקת וכן היגישה כתב תביעה כנגד החברים שמסרבים לשאת בחובות האגודה וביקשה לאכוף את החלטתה ולחייב את החברים לשאת בחובותיה. מנגד סבורים החברים שבין האגודה בע"מ לבינם קיים מסך ההתאגדות ועל כן לא ניתן לחייבם בחובות האגודה, אלא בהסכמתם המפורשת בלבד. הסכמה שכזו לא נקבעה באופן מפורש ובלתי משתמע בתקנון האגודה ועל כן החלטת האגודה חסרת תוקף ולא ניתן לאוכפה.

 

אולם לפתחה של עוזרת הרשם הגיעה שאלה פשוטה יותר, והיא האם סכסוך מסוג זה שתואר לעיל, עונה להגדרה "סכסוך בעסקי האגודה"? שאם כן, ניתן לבררו במסגרת בוררות לפי פקודת האגודות – בהתאם להוראות תקנון האגודה. ככל שהתשובה על השאלה היא שלילית, כלומר מדובר בסכסוך יוצא דופן, נדיר בעל מאפיינים חוקתיים יהיה עליו להתברר רק בפני בית המשפט המוסמך;

 

האגודה צידדה בעמדה לפיה על הסכסוך להתברר בפני בורר ואילו המתנגדים טענו כי מדובר בסכסוך בעל מאפיינים חוקתיים וכי עליו להידון בבית המשפט.עוזרת הרשם הוותיקה, עו"ד דנה ביאלר, המופקדת על תחום הבוררויות, קיבלה את טענת החברים וקבעה כי סכסוכים מסוג זה, אינם "סכסוכים בעסקי האגודה", לא מדובר בהתחשבנות בסוף השנה או בוויכוח בנוגע לכמות התוצרת ששווקה או מחירה, לא מדובר באי תשלום חיובים שוטפים על ידי חבר.

 

עוזרת הרשם קבעה, כי מכתב התביעה עולה שמדובר ברצון האגודה להשית על חבריה חובות שנצברו במשך כמה שנים והביאו אותה לקשיים. בליבו של סכסוך זה עומדת שאלת הבסיס והיא האם החלטת האגודה להשית את חובותיה על כלל החברים היא החלטה בטלה או לא.

 

שאלות מסוג זה, כך היא קובעת הנן שאלות בעלות מאפיינים "חוקתיים" בנוגע לעצם תקפות החלטת אגודה, והן בעלות השלכות רוחב גם על שאר חברי האגודה שאינם צד לסכסוך. בנוסף קבעה עוזרת הרשם כי להחלטות מסוג זה יש השפעה רוחבית גם מחוץ לאגודה והשלכות הנוגעות לזכויות חוקתיות של חברי המושב. לא בכדי, קבעה עוזרת הרשם, סכסוכים מסוג זה נדונו בביתי המשפט ובבית המשפט העליון בפרט - ואף נפסקו בהם הלכות מוכרות (פסק דין "פרי העמק").

סופו של דבר קבעה עוזרת הרשם, כי על הסכסוך להידון בפני בית המשפט ולא על ידי בורר. העוזרת אף הטילה על האגודה לשלם לחברים המתנגדים הוצאות ושכר טרחת עוה"ד.

 

משרדנו ייצג את החברים בהליך.

 

 

מצ"ב קישור להחלטה:

 

//files7.webydo.com/29/292119/UploadedFiles/A068F00F-5D99-8BAC-4F4A-F7FA0D403727.pdf